نفرات برتر آموزشی

براساس معدل کل و امتیازات نهایی

سال تحصیلی 99-98