تلاش همکاران جهت پیگیری هرچه بهتر روند آموزش مجازی

مدرسه تعطیل است،اما آموزش تعطیل نیست .
تلاش همکاران جهت پیگیری هرچه بهتر روند آموزش مجازی با اولیا و دانش آموزان عزیز.