حضور دانش آموزان در کلاسی درس

در سال تحصیلی 1400-1399

با رعایت کامل دستور العمل های بهداشتی